Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup cez internet


Tieto všeobecné obchodné podmienky určujú hlavné zásady obchodných vzťahov medzi spoločnosťou CLEANEX CENTRUM s.r.o, ako prevádzkovateľom internetového obchodu www.cistiacatechnika.eu a kupujúcimi. Odoslaním objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.


I. Identifikácia zmluvných strán


1.1. Predávajúci:

CLEANEX CENTRUM  s.r.o.

023 02, Priemyselný park 2222, Krásno nad Kysucou
IČO: 43 89 18 11
DIČ: 20 22 50 27 79

Zapísaná v OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka 19944/L
Tatra číslo účtu: 2943064981/1100
IBAN: SK76 1100 0000 0029 4306  4981  TATRSKBX


Výpis z obchodného registra »


Kontaktné údaje:

Mobil: 0905 123 163

Mail: eshop@cleanexcentrum.sk


1.2. Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou CLEANEX CENTRUM s.r.o. odoslaním objednávky prostredníctvom internetového obchodu www.cistiacatechnika.eu.


Povinnosti predávajúceho:

 • Predávajúci sa zaväzuje, že bude svojim zákazníkom dodávať: správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky
 • Tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR
 • Predávajúci vystaví a spolu s tovarom dodá kupujúcemu faktúru ako daňový doklad


Predávajúci nenesie zodpovednosť:

 • za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou
 • za poškodenie zásielky kuriérskou službou


Povinnosti kupujúceho:

 • objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať a v prípade akýchkoľvek závad tieto pri preberaní tovaru oznámiť prepravcovi a spísať s ním zápis o reklamácii
 • zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky


II. Objednanie tovaru


1. Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom nákupného košíka internetového obchodu www.cistiacatechnika.eu . Kupujúci môže tovar objednať tiež e-mailom na adrese: -- Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. ,alebo telefonicky na č. tel. 0905 123 163

2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho. Objednávka musí obsahovať náležitosti týkajúce sa predmetu nákupu a predaja:


-presná špecifikácia tovaru a jeho počet

-cena za mernú jednotku tovaru a cena celkom

-cena za dopravu, spôsob úhrady a spôsob doručenia.


Ďalej musí objednávka obsahovať identifikáciu kupujúceho:


- fyzická osoba: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa doručenia

- právnická osoba: meno a priezvisko kontaktnej osoby, obchodné meno, telefónne číslo, IČO, DIČ , ( IČ DPH ak je kupujúci platiteľom DPH ), e-mailová adresa, fakturačná adresa a adresa doručenia, ak sa táto nezhoduje s fakturačnou adresou.


3. Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou resp. telefonicky a pri potvrdení tiež oznámi kupujúcemu približný termín, kedy bude tovar k dispozícii

4. Kupujúci nakupuje tovar za cenu, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky.

5. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.


III. Storno objednávky

Zo strany kupujúceho:

 • Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej potvrdením zo strany predávajúceho. Prípadne pred vystavením faktúry. Kupujúci je inak povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb a zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov. O týchto okolnostiach je Predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy
 • Storno objednávky kupujúci vykoná e-mailom, faxom alebo písomne priamo na sídlo predávajúceho. Predávajúci môže storno objednávky prijať tiež telefonicky, následne je ho však potrebné potvrdiť jedným z predchádzajúcich spôsobov.


V prípade, že Kupujúci zaplatil za objednaný tovar celú alebo časť kúpnej ceny, predávajúci vráti túto čiastku kupujúcemu, prípadne zníženú o náhradu škody. Vrátenie predávajúci vykoná prevodom na rovnaký účet, z akého bola platba uskutočnená, alebo na adresu kupujúceho do 14 kalendárnych dní.


Zo strany predávajúceho :

 • Predávajúci má právo stornovať objednávku pred záväzným potvrdením bez udania dôvodu. K tomuto kroku väčšinou dochádza z dôvodu, že tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu ( po dohode s kupujúcim) v najkratšom možnom termíne.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, že kupujúci uviedol v objednávke nesprávne údaje (napr. nie je ho možné skontaktovať).


IV. Odstúpenie od kúpnej zmluvy


V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu (nevzťahuje sa na osobné vyzdvihnutie tovaru, v takomto prípade ide o osobný nákup). Zbierka zákonov ».
Spotrebiteľ tak môže urobiť bez udania dôvodu a bez toho, aby mu hrozila penalizácia.


Kontaktujte nás (písomne), že žiadate o odstúpenie od zmluvy. Uveďte číslo faktúry, druh tovaru a dátum nákupu.
Pokiaľ kupujúci tovar prevzal, zašlite ho späť na adresu :CLEANEX CENTRUM  s.r.o.

Vysokoškolákov 2,

01008 Žilinaza nasledujúcich podmienok:

 • tovar musí byť v pôvodnom, nepoškodenom obale
 • nesmie byť použitý
 • nesmie byť poškodený
 • musí byť kompletný (vrátane príslušenstva a priloženej dokumentácie) s originál dokladom o kúpe


Tovar posielajte doporučene a poistene, keďže neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme zloženkou, alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom prijatí tovaru. V prípade nedodania kompletného tovaru či inak odporujúcemu vyššie uvedeným podmienkam sa termín posúva do doby, kým budú chýbajúce časti dodané, tak aby stav tovaru plnohodnotne zodpovedal stavu pred dodaním kupujúcemu.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť alebo bude uschovaný na našej prevádzke za manipulačný poplatok vo výške 1% z predajnej ceny tovaru za deň uschovania.


V. Dodacie podmienky a termíny

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie dodacia adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný Predávajúcim s využitím vlastných prostriedkov alebo s využitím kuriérskych služieb.
2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, alebo kuriérovi na prepravu ku kupujúcemu
3. Pred dodaním budete 24 hodín vopred telefonicky kontaktovaní
4. V deň preberania zásielky Vám bude dopravná spoločnosť volať 1 hodinu pred príchodom
5. Doba pre dodanie tovaru je zverejnená pri každej položke v internetovom obchode www.cistiacatechnika.eu
6. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch.
7. V cene nie je vynáška do domu.


Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou alebo kuriérom.


VI. Kúpna cena a platby

Tovar je majetkom predávajúceho do doby úplného zaplatenia ceny tovaru.

1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb a zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov.
O týchto okolnostiach je Predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy
2. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky alebo osobného prevzatia
3. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:


- 3.1 Prevodný príkaz/ Vklad na účet
Celkovú sumu kupujúci uhradí do 3 dní prevodom zo svojho účtu na účet Predávajúceho, resp. vloží požadovanú sumu na účet Predávajúceho:


 • Tatrabanka číslo účtu.: 2943064981/1100
 • IBAN: SK76 1100 0000 0029 4306  4981  TATRSKBX

Ako variabilný symbol sa uvádza číslo objednávky.


- 3.2 Dobierka/ hotovosť


Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí pri jeho prevzatí od kuriéra


VII. Zľavy, poštovné a balné

1. Predávajúci na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na stránkach Predávajúceho v deň objednávky

2. Predávajúci stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke.

3. Cena dopravy je 4.17 € bez dph ( v cene dopravy je zarátaný aj manipulačný poplatok). Pri objednávke nad 300 € je cena dopravy 0 €. Dobierku hradí firma CLEANEX CENTRUM s.r.o.VIII. Záručná lehota

Záručná lehota je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Rozhodujúci je dátum vystavenia faktúry. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka.


IX. Reklamácie


Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote.
Všetky reklamácie sú vybavované v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov . Zbierka zákonov »

 1. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam - reklamáciu o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktoré potvrdí dopravca.
 2. Vyžiadajte si telefonický kontakt na prepravcu, z ktorého Vám pošlú technika , aby zhodnotil mieru poškodenia a vykonal s Vami zápis o poškodení zásielky.
 3. Reklamácia na tovar bude z našej strany uznaná iba v prípade nepoškodeného vonkajšieho obalu.


Zodpovednosť predávajúceho
Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar :

 • je v súlade so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, t.j. že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonanej reklamy očakávané, príp. akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám, právnym predpisom, je v určenom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu.
 • je bez vád
 • predal za cenu uvedenú v cenníku , alebo na základ dohodnutej ceny
 • zodpovedá zdravotným a hygienickým podmienkam, ktoré ustanovujú osobitné predpisy


Predávajúci nenesie zodpovednosť:

 • ak si spotrebiteľ spôsobil vadu na tovare sám alebo neodbornou manipuláciou
 • vady ktoré vznikli nesprávnym spôsobom používania, nedovoleným používaním alebo používaním na iné účely, ako je tovar určený
 • evidentne vznikli mechanickým alebo iným poškodením, ktoré malo za následok zničenie, poškodenie, opotrebovanie


a.) Odstrániteľné chyby
Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:
a) bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb
b) výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielca
c) výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý


b.) Neodstrániteľné chyby
Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný.
Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.


Reklamácia tovaru

 • Spotrebiteľ má právo vytknúť vady tovaru zistené na ním zakúpenom tovare. Toto právo sa nevzťahuje na tovar, za ktorý predávajúci nezodpovedá
 • Vadu tovaru je spotrebiteľ povinný uplatniť bez zbytočného odkladu, po tom čo mal možnosť si pozrieť tovar, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.
 • Ak ide o vadu tovaru, ktorá neexistovala v čase jeho prevzatia spotrebiteľom a vyskytla sa až po šiestich mesiacoch odo dňa prevzatia tovaru, spotrebiteľ je oprávnený vytknúť vadu tovaru odo dňa jej zistenia, najneskôr však do uplynutia záručnej doby.
 • Ak spotrebiteľ nevytkne vadu tovaru do uplynutia záručnej doby, jeho právo zaniká. Na reklamáciu tovaru, ktorá bola uplatnená až po uplynutí záručnej doby predávajúci neprihliada.


Postup:

 1. Písomne informovať predávajúceho o vade tovaru, priložiť kópie dokladov o zakúpení ( dodací list, faktúru alebo iný hodnoverný doklad)
 2. Zamestnanec reklamačného oddelenia je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Následne písomne informovať zákazníka o jej riešení. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 3. Ak ide o odstrániteľnú vadu , predávajúci vadu odstráni podľa možností bez zbytočného odkladu, najneskôr do uplynutia zákonom stanovenej lehoty a na svoje náklady.
 4. Ak sa jedná o neodstrániteľnú chybu , predávajúci vymení chybný tovar za bezchybný. Ak to nie je možné môže kupujúci dostať zľavu na tovar alebo zrušiť zmluvu a vrátenie zaplatenej čiastky.
 5. Ak predávajúci odstránil vadu tovaru, alebo chybný tovar vymenil za bezchybný , považuje sa reklamácia za vybavenú.


Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy:
Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.


Reklamácie sú vybavované telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 na telefónnom čísle 0905 123 163


e-mailom na

eshop@cleanexcentrum.sk


X. Ochrana osobných údajov
1. Pri registrácii vyjadruje kupujúci súhlas k použitiu jeho osobných údajov Predávajúcim za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu, ale tiež súhlas na komunikáciu súvisiacu s registráciou a objednaným tovarom
2. Údaje zákazníkov sa tretím osobám neposkytujú v zmysle Zákona 58/1998. (s výnimkou orgánov k tomu Zákonom oprávnených)


XI. Záverečné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak
2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky
3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi
4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd SR.


Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.